Thông báo thi kết thúc học phần trực tuyến Học kỳ II năm học 2020 – 2021

Thông báo thi kết thúc học phần trực tuyến Học kỳ II năm học 2020 – 2021

-Căn cứ tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh Covid-19;

-Căn cứ Công văn số 2077/BGDĐT-GDĐH ngày 20/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy và học, kết thúc  năm học và tuyển sinh trong thời kỳ dịch Covid-19 tại các cơ sở GDĐH;

-Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2020-2021;

-Nhà trường thông báo tới các đơn vị, giảng viên và sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy về việc thi kết thúc học phần các môn học của kỳ II năm học 2020-2021 như sau;

1.Thời gian:

-Từ 28/06/2021 đến 09/07/2021.

2.Hình thức thi:

Đối với các môn cơ bản và Bộ môn Lý luận chính trị: Đề thi theo hình thức vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm, tiểu luận…các tổ Bộ môn chủ động ra đề và hình thức thi theo đúng công văn số 2077/BGDĐT-GDĐH ngày 20/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-Đối với các môn Mỹ thuật cơ sở và các môn chuyên ngành: Trên cơ sở đề xuất của giảng viên dạy trực tiếp các lớp thống nhất với Nhà trường để lên kế hoạch thực hiện. Các khoa chịu trách nhiệm đảm bảo chấm bài và lưu bài theo đúng quy định.

-Gửi điểm về phòng đào tạo ngay sau khi chấm xong, theo đúng quy định và thời gian kế hoạch.

-Phòng Giáo vụ và phòng  Đào tạo có nhiệm vụ hỗ trợ cho các giảng viên để hoàn thành tốt kỳ thi kết thúc học phần năm học 2020-2021

          Đề nghị sinh viên các khóa, lớp và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện đúng nội dung thông báo.

          Xin cảm ơn!

Chi tiết thông báo xem tại đây .THÔNG BÁO THI HOC KY 2021

Tags

Bình luận

02462930465